Puheita ja kirjoituksia

Metsä tulee parlamenttiin

Länsi- ja Itä-Savo -lehdet 30.9.2013

Komissio julkisti vihdoin uuden EU:n metsästrategian. Ehdin jo huudella sen perään: tein kirjallisen kysymyksen komissiolle siitä, minne laajasti valmisteltu strategia on kadonnut ja miksi.

Pelko uuden strategian viivästymisestä oli aiheellinen. Komission työkulttuuriin kuuluu välttää isojen tai ristiriitoja sisältävien asiakirjojen tuomista esiin kauden lopussa. Nyt toivotaan, että strategia ehtii parlamenttiin keskusteluun ja parlamentilla on valmiuksia tehdä hyviä päätöksiä.

Uusi metsästrategia on tarpeen, edellinen on vuodelta 1996 ja maailma sillä välin muuttunut. Yhteisen metsästrategian tarve on monisyinen. Monet vallitsevat kehitystrendit, kuten ilmastonmuutos, biotalous ja innovaatiot, vaikuttavat metsien käyttöön. Niistä nousee uusia metsiin kohdistuvia vaatimuksia. Metsä on myös pirstoutunut useiden EU-politiikkojen alle ja niiden tavoitteet ohjautuvat muusta kuin metsän näkökulmasta. Pirstaleisuutta lisää vielä jäsenmaiden erilainen suhde metsään. Maat myös harjoittavat kansallista metsäpolitiikkaa, kukin omista lähtökohdistaan.

Metsä ansaitsee nousta marginaalista. Se ansaitsee tulla käsitetyksi kokonaisuutena, metsän lukuisat roolit huomioiden.

Uuden strategian ydin on kestävä metsänhoito. Haaste on luoda sille yhteiset kriteerit niin, että taustalla olevat tavoitteet kestävyydestä laajasti tulevat lähemmäs eikä byrokratia saati asioiden ristiriitaisuudet kriteerien vuoksi enää kasva, päinvastoin.

Ratkaistavana on paljon hankalasti yhteen sovitettavia isoja asioita: miten luonnovarat riittävät, kun maailman väkiluku kasvaa? Kun puuta poltetaan, päästöt kasvavat, - mitä on todellinen hiilineutraalius? Maankäytön kysymykset - tuotetaanko ruokaa, energiaa vai luontoarvoja - ovat myös eettisiä kysymyksiä. Vihreän talouden haastaa viherpesu, näennäinen vihertyminen.

Metsästrategian tehtävä on tukea hyvin koordinoitua, yhtenäistä ja johdonmukaista metsiin liittyvää politiikkaa niin EU:ssa, kansainvälisesti kuin kansallisella tasolla. Sen tulee antaa suuntaviivat jäsenmaiden harjoittamalle metsäpolitiikalle. Tärkeä tavoite on saada myös eri politiikka-alat toimimaan samaan suuntaan. Strategian tehtävä on laajentaa kuvaa metsästä, auttaa näkemään metsä puilta.

Ja puusta puheen ollen, myös kriteerien on oltava kestävät puun käyttötarkoituksesta huolimatta. Lopputuote - on se energiaa, teollisuuden raaka-ainetta, ilmastopalveluja tai pitkälle jalostettua designia - ei saa olla kriteeristössä huomioituna. Se vain ohjaisi puun- ja metsänkäyttöä ei-toivotulla tavalla. Sen sijaan kriteerit kestävälle metsänhoidolle on luotava iso kuva mielessä ja alueelliset olosuhteet huomioiden. Metsä työllistää taas.

» Takaisin

» Sivun alkuun